Warunki dla stosowania baterii butli propan butan

 

   

Warunki dla instalacji baterii butli do 33kg na gaz propan butan

 

Instalacje gazowe zasilane gazem z butli o zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych po spełnieniu wymogów określonych w dwóch Rozporządzeniach, jak niżej:

 
Dz.U.1999.74.836
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
§50.1.W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli:
1)ilość butli w baterii nie może być większa niż 10 sztuk,
2)na króćcu przyłączeniowym każdej butli należy zamontować zawór - ogranicznik nadmiernego wypływu,
3)baterię należy ustawiać przy ścianie nie posiadającej otworów do wysokości co najmniej 2 m; odległość baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 2 m od krawędzi najbliższych otworów okiennych i drzwiowych oraz od studzienek kanalizacyjnych, otworów wentylacyjnych, urządzeń i instalacji elektrycznych, źródeł ciepła i materiałów łatwo palnych,
4)butle należy ustawiać na podłożu gwarantującym stabilność, nie iskrzącym, niepalnym, zaworami do góry oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem się,
5)po każdej wymianie butli w baterii należy sprawdzić szczelność połączeń zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania tej baterii,
6)miejsce ustawienia butli powinno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2.Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przeprowadza użytkownik instalacji gazu płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczanie gazu płynnego.


Dz.U.2002.75.690
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 178.
Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1)butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych,
2)liczba butli w baterii nie może przekraczać 10,
3)butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie,
4)odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m,
5)butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.


Schemat:
 

 

 

 

 

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store