Regulamin sklepu


R E G U L A M I N

1. Właścicielem "igaz.pl" jest IGAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie, ul. Ścinawska 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców z dniem 1. października 2001, pod nr KRS 00000048194 w Sądzie Rejonowym Wrocław - Fabryczna, NIP 693-19-70-577; REGON 932706023; wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 zł; zwana dalej Sprzedawcą.

2. Sprzedaż za pośrednictwem witryny "igaz.pl" prowadzona jest na terytorium Polski i w walucie PLN

3. Nabywcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na terytorium RP lub osoba prawna.

4. Złożenie zamówienia następuje z chwilą wypełnienia i przesłania przez Nabywcę formularza znajdującego się na stronach sklepu. Firmy bądź osoby fizyczne już zarejestrowane mogą składać zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod adresem sprzedaz@igaz.pl

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Nabywcę postanowień niniejszego regulaminu.

5. Warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia jest podanie przez Nabywcę prawidłowych danych firmowych, osobowych z adresem i numeru telefonu.

7. Za datę zawarcia umowy sprzedaży przyjmuje się datę złożenia przez Nabywcę zamówienia, o ile zostało ono potwierdzone.

8. Sprzedawca potwierdza e-mailem przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zamówienia.

9. Zamówienie Nabywcy zostaje anulowane w przypadku, gdy Sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia lub gdy w przeciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia nie będzie mógł, z przyczyn od siebie niezależnych, skontaktować się z Nabywcą.

10. Czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia, do momentu dostarczenia towaru Nabywcy, wynosi 3 dni robocze. W przypadku wydłużenia czasu dostawy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywcę.

11. Wszystkie ceny towarów podane są brutto oraz netto (bez VATu), wyrażone w złotych polskich.

12. Sprzedawca wystawia na zakupiony towar paragon lub fakturę zgodnie z życzeniem Nabywcy i dołącza do dostarczonego towaru.

13. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Nabywca. Ich wysokość wynosi następująco:

Koszty dostawy zamówionego towaru wynoszą następująco:

SPOSÓB DOSTAWY   KOSZT CZAS DOSTAWY

PRZESYŁKA KURIERSKA   0 zł  - dla zamówień powyżej 499 zł
 17,99 zł - przelew online
 29,00 zł - płatność przy odbiorze
zwykle 1 dzień roboczy
PACZKOMAT   0 zł - dla zamówień powyżej 200 zł
 13,50 zł - przelew online
 16 zł - płatność przy odbiorze
zwykle 1 dzień roboczy

PACZKA POCZTOWA  17 zł - przelew online
 29 zł - płatność przy odbiorze
 *dla zamówień o wartości powyżej 300 zł dostawa
 za pośrednictwem Poczty Polskiej nie jest możliwa

zwykle do 3 dni roboczych

Igaz.pl

ODBIÓR OSOBISTY  0 zł w tym samym dniu roboczym14. Odbiór przesyłki od Poczty lub firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem Nabywcy, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze jeżeli zakup ten jest z opóźnionym terminem płatności . Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

15. Metody płatności
Składając zamówienie Nabywca wybiera również sposób zapłaty, mając do wyboru:

1.    Pobranie, zapłata przy dostawie - płatność gotówką regulowana dostarczycielowi w momencie odbioru towaru

2.    Płatność kartą kredytową

3.    Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zwenętrzny system płatności Imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z Siezdibą w Katowicach

4.    przelew bankowy na konto bezpośrednie Sprzedawcy

16. Płatności za pośrednictwem Dotpay

1.    Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu do Dotpay lub moment otrzymania przez Dotpay gwarancji zapłaty od instytucji pośrednictwa.

2.    Wpłata potwierdzona przez Dotpay nie może zostać anulowana przez nabywcę ani wycofana przez imoje.

1.    Reklamacje dot płatności w serwisie Dotpay należy zgłaszać Sprzedawcy podając nr, kwotę oraz datę transakcji

2.    Sprzedawca zobowiązuje się przesłać Dotpay reklamację Nabywcy, którą imoje rozpatruje w terminie do 2 dni roboczych.

3.    Reklamacje dotyczące działalności operacyjnej ( w tym błędy w plikach, awarie lub niedostępność oprogramowania do wymiany danych, awarie lub niedostępność serwisu oraz wszystkie inne zgłoszenia mające charakter systemowy) będą niezwłocznie rozpatrywane przez Dotpay.

 

17. Płatność za pośrednictwem Imoje

 

1.    Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu do Imoje lub moment otrzymania przez Imoje gwarancji zapłaty od instytucji pośrednictwa.
2.    Wpłata potwierdzona przez Imoje nie może zostać anulowana przez nabywcę ani wycofana przez imoje.

3.    Reklamacje dot płatności w serwisie Imoje należy zgłaszać Sprzedawcy podając nr, kwotę oraz datę transakcji

4.    Sprzedawca zobowiązuje się przesłać Imoje reklamację Nabywcy, którą imoje rozpatruje w terminie do 2 dni roboczych.

5.    Reklamacje dotyczące działalności operacyjnej ( w tym błędy w plikach, awarie lub niedostępność oprogramowania do wymiany danych, awarie lub niedostępność serwisu oraz wszystkie inne zgłoszenia mające charakter systemowy) będą niezwłocznie rozpatrywane przez Imoje.

18. Płatność za pośrednictwem "Twiso Pay"
Formuła zakupowa "Twisto Pay" umożliwia klientowi sklepu www.igaz.pl dokonania zapłaty za zamówiony towar w terminie późniejszym.
Za moment dokonania płatności za zamówienie uważa się przekazanie przez Twisto Poska Sp. z o.o. pełnej kwoty należnej za zamówienie Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do zwrotu wartości zamówienia na rzecz Twisto przed upływem terminu wskazanego w potwierdzeniu zawarcia umowy (termin nie będzie krótszy niż 21 dni). Formuła płatności dostępna jest dla tych klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto. W przypadku nie dokonania zwrotu Ceny Towaru w terminie Klient jest zobowiązany do opłacenia odsetek w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie (podstawa prawna art. 481 § 21 i § 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
Ochrona danych osobowych:
Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)
w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

19. Realizacja zamówienia przy płatnościach:

1.    za pobraniem - następuje w dniu przyjęcia zamówienia lub w dniu następnym

2.    kartą kredytową i e-przelewem - następuje na bieżąco po otrzymaniu automatycznej informacji o zapłacie.

3.    przelewem bankowym na konto Sprzedawcy - następuje natychmiast po wpłynięciu kwoty na konto

20. Wszystkie oferowane towary objęte są gwarancją producenta. Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej, wydanej wraz z towarem.
21. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki wzglęgem zamówienia przyjmowane są w terminie do 3 dni licząc od momentu odbioru przesyłki przez nabywce.
3. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@igaz.pl.
4. Sklep zobowiązuje się w przeciagu 7 dni roboczych poinformować klienta o statusie reklamacji.

22. Zwrot towaru.

1. Kupujący mający status Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego którego zakup nie ma charakteru zawodowego może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u sprzedającego bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie zakupionego Towaru przez Kupującego. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu zwrotu, dostępnym na stronie sklepu" IGAZ.pl ” lub wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@igaz.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: IGAZ sp. z o.o., ul. Mickiewicza 6, 56-210 Wąsosz.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał na rzecz Kupującego zamówioną usługę lub na którą Kupujący  wyraził zgodę;

b) w której przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana rzecz, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


4. Wszystkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania zwrotu towaru za niezasadne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Kupujący

5. Towar powinien zostać odesłany przez Kupująścego niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy kupna wraz z kserokopią dowodu zakupu.

6. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.

7. Wszelkie płatności otrzymane od Kupującego w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Nabywcy podpisanej korekty faktury zakupu lub korekty paragonu zakupu wraz z rachunkiem ujmującym poniesione koszty dostarczenia towaru.

 

8. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez nabywcę lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w formularzu zwrotu.

9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 22 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego

 

23. Ochrona danych osobowych.

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest IGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w 56-210 Wąsosz, ul. Mickiewicza 6.

2. Zakres, cele i podstawy przetwarzania
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mial.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym)
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby  wykazania faktów
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub gdy udzielona jest przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. Newsletter. Podawanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże nie podanie ich spowoduje uniemożiwia zawarcie umowy.

3. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
  • zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania nalezytego zabiezpieczenia danych osobowych klienta.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.


4. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcy danych

Na podstawie wiążącej nas Umowy do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·         prawo do przenoszenia danych;

·         prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe żądania można złożyć w formie elektronicznej wysyłając oświadczenie woli na adres e-mail: biuro@igaz.pl

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

24. Zawartość witryny igaz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt, czy zmian w zakresie asortymentu i cen.

25. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


Wąsosz dnia 06-07-2012r.

Rerulamin aktualizowany w dniu 24-09-2019r.

 

 

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store

Pozycjonowanie: PiotrSkrzypek.pl