65 543 76 99 oraz 501 698 058 (Pn-Pt: od 8:00 do16:00)

Wybierz producenta

Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Szybkie płatności dotpay

Regulamin sklepu

Poprzez niniejszą witrynę można dokonywać zakupów hurtowych.


R E G U L A M I N

1. Właścicielem "igaz.pl" jest IGAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wąsoszu, ul. Mickiewicza 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców z dniem 1. października 2001, pod nr KRS 00000048194 w Sądzie Rejonowym Wrocław - Fabryczna, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Sprzedaż za pośrednictwem witryny "igaz.pl" prowadzona jest na terytorium Polski i w walucie PLN

3. Nabywcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na terytorium RP lub osoba prawna.

4. Złożenie zamówienia następuje z chwilą wypełnienia i przesłania przez Nabywcę formularza znajdującego się na stronach sklepu. Firmy bądź osoby fizyczne już zarejestrowane mogą składać zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod adresem sprzedaz@igaz.pl

6. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Nabywcę postanowień niniejszego regulaminu.

5. Warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia jest podanie przez Nabywcę prawidłowych danych firmowych, osobowych z adresem i numeru telefonu.

7. Za datę zawarcia umowy sprzedaży przyjmuje się datę złożenia przez Nabywcę zamówienia, o ile zostało ono potwierdzone.

8. Sprzedawca potwierdza e-mailem przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zamówienia.

9. Zamówienie Nabywcy zostaje anulowane w przypadku, gdy Sprzedawca nie otrzyma potwierdzenia lub gdy w przeciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia nie będzie mógł, z przyczyn od siebie niezależnych, skontaktować się z Nabywcą.

10. Czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia, do momentu dostarczenia towaru Nabywcy, wynosi 3 dni robocze. W przypadku wydłużenia czasu dostawy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywcę.

11. Wszystkie ceny towarów podane są brutto oraz netto (bez VATu), wyrażone w złotych polskich.

12. Sprzedawca wystawia na zakupiony towar paragon lub fakturę zgodnie z życzeniem Nabywcy i dołącza do dostarczonego towaru.

13. Koszty dostawy zamówionego towaru pokrywa Nabywca. Ich wysokość uzależniona jest od wagi i gabarytów zamówionego towaru. Wyliczane są automatyczne i przedstawione Nabywcy w podsumowaniu zamówienia. W przypadku zamówień o większej wartości Sprzedawca może pokryć koszty transportu.

14. Odbiór przesyłki od Poczty lub firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem Nabywcy, złożonym na liście przewozowym oraz fakturze jeżeli zakup ten jest z opóźnionym terminem płatności . Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

15. Metody płatności
Składając zamówienie Nabywca wybiera również sposób zapłaty, mając do wyboru:

1.    Pobranie, zapłata przy dostawie - płatność gotówką regulowana dostarczycielowi   w momencie odbioru towaru

2.    Płatność kartą kredytową za pośrednictwem Dotpay.pl

3.    E-przelew za pośrednictwem Dotpay.pl

4.    przelew bankowy na konto bezpośrednie Sprzedawcy

16. Płatności za pośrednictwem Dotpay.pl

1.    Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu do Dotpayl lub moment otrzymania przez Dotpay gwarancji zapłaty od instytucji pośrednictwa.

2.    Wpłata potwierdzona przez Dotpay nie może zostać anulowana przez nabywcę ani wycofana przez Dotpay.

17. Reklamacje przy płatnościach Dotpay

1.    Reklamacje dot płatności w serwisie Dotpay należy zgłaszać Sprzedawcy podając nr, kwotę oraz datę transakcji

2.    Sprzedawca zobowiązuje się przesłać Dotpay reklamację Nabywcy, którą Dotpay rozpatruje w terminie do 2 dni roboczych.

3.    Reklamacje dotyczące działalności operacyjnej ( w tym błędy w plikach, awarie lub niedostępność oprogramowania do wymiany danych, awarie lub niedostępność serwisu oraz wszystkie inne zgłoszenia mające charakter systemowy) będą niezwłocznie rozpatrywane przez Dotpay.

18. Realizacja zamówienia przy płatnościach:

1.    za pobraniem - następuje w dniu przyjęcia zamówienia lub w dniu następnym

2.    kartą kredytową i e-przelewem Dotpay.pl - następuje na bieżąco po otrzymaniu automatycznej informacji o zapłacie.

3.    przelewem bankowym na konto Sprzedawcy - następuje natychmiast po wpłynięciu kwoty na konto

19. Wszystkie oferowane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej, wydanej wraz z towarem.

20. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące niezgodności zawartości przesyłki wzglęgem zamówienia przyjmowane są w terminie do 3 dni licząc od momentu odbioru przesyłki przez nabywce.

21. Zwrot towaru.

1. Nabywca będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.

2. Zamiar zwrotu należy zgłosić pisemnie wysyłając oświadczenie woli na adres firmy IGAZ Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 6, 56-210 Wąsosz, tel 65 543-76-99 bądź drogą elektroniczną pod adres e-mail sprzedaz@igaz.pl lub bezpośrednio ze strony za pomocą formularza „formularz zwrotu

3. Zwrot możliwy jest wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar musi być kompletny, a towary zabezpieczone przed otwarciem fabrycznie folią lub innym zabezpieczeniem. Nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub zabezpieczenia, uszkodzeniu pudełka. Towary muszą być zwrócone w orginalmym, nienaruszonym opakowaniu. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki.

4. Wszystkie odstepstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania zwrotu towaru za niezasadne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Nabywca

5. Towar powinien zostać odesłany przez Nabywcę niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy kupna wraz z kserokopią dowodu zakupu.

6. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi nabywca.

7. Wszelkie płatności otrzymane od Nabywcy w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Nabywcy podpisanej korekty faktury zakupu lub korekty paragonu zakupu wraz z rachunkiem ujmującym poniesione koszty dostarczenia towaru.

8. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez nabywcę lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w formularzu zwrotu.

9. Zwrotowi nie podlega towar wykonany lub sprowadzony pod zamówienie.
 

 

22. Ochrona danych osobowych.

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest IGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w 56-210 Wąsosz, ul. Mickiewicza 6.

2. Cele i podstawy przetwarzania

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym)
  • w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby  wykazania faktów
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub gdy udzielona jest przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. Newsletter. Podawanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże nie podanie ich spowoduje uniemożiwia zawarcie umowy.

3. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:

  • posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),
  • zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.


4. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Odbiorcy danych

Na podstawie wiążącej nas Umowy do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·         prawo do przenoszenia danych;

·         prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

23. Zawartość witryny igaz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych korekt, czy zmian w zakresie asortymentu i cen.

24. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Wąsosz dnia 06-07-2012r.

Rerulamin aktualizowany w dniu 24-12-2014r.

 

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Realizacja KQSDesign.pl