Polityka prywatności

Polityka prywatności igaz.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Igaz Sp. z o.o., Mickiewicza 6, 56-210 Wąsosz, będącego Administratorem danych (zwana dalej Administratorem)


1. Zakres, cele i podstawy przetwarzania
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym)

w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby  wykazania faktów

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub gdy udzielona jest przez Ciebie odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania Tobie informacji handlowych tzw. Newsletter. Podawanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże nie podanie ich spowoduje uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do:

posprzedażowej obsługi Klientów (np. obsługi reklamacji),

zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń

wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych).

Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Twoje dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.


3. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Odbiorcy danych

Na podstawie wiążącej nas Umowy do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·         prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

·         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·         prawo do przenoszenia danych;

·         prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

·         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe żądania można złożyć w formie elektronicznej wysyłając oświadczenie woli na adres e-mail: biuro@igaz.pl


6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store