Warunki stosowania baterii butli propan - butan!

 

Instalacje gazowe zasilane gazem z butli o zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych po spełnieniu wymogów określonych w dwóch Rozporządzeniach, jak niżej:

 

Dz.U.1999.74.836
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

 

§50.1. W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butlii:

 

1) Ilość butli w baterii nie może być większa niż 10 sztuk.

2) Na króćcu przyłączeniowym każdej butli należy zamontować zawór - ogranicznik nadmiernego wypływu.

3) Baterię należy ustawiać przy ścianie nie posiadającej otworów do wysokości co najmniej 2 m - odległość baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 2 m od krawędzi najbliższych otworów okiennych i drzwiowych oraz od studzienek kanalizacyjnych, otworów wentylacyjnych, urządzeń i instalacji elektrycznych, źródeł ciepła i materiałów łatwo palnych.

4) Butle należy ustawiać na podłożu gwarantującym stabilność, nie iskrzącym, niepalnym, zaworami do góry oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem się!

5) Po każdej wymianie butli w baterii należy sprawdzić szczelność połączeń zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania tej baterii.

6) Miejsce ustawienia butli powinno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 

Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przeprowadza użytkownik instalacji gazu płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczenie gazu płynnego!

 

Dz.U.2002.75.690
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

§ 178. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

 

1) Butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych.

2) Liczba butli w baterii nie może przekraczać 10.

3) Butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie. 

4) Odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m.

5) Butle nie mogą być usytuowane w zagłębieniach terenu.

 

 


© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store

Pozycjonowanie: PiotrSkrzypek.pl