65 543 76 99 oraz 501 698 058 (Pn-Pt: od 8:00 do16:00)

Wybierz producenta

Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Szybkie płatności dotpay

Baterie butli 33 kg

 

   

 Warunki dla instalacji baterii butli do 33kg na gaz propan butan

 

 

Instalacje gazowe zasilane gazem z butli o zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych po spełnieniu wymogów określonych w dwóch Rozporządzeniach, jak niżej:

 
Dz.U.1999.74.836
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
§50.1.W przypadku zasilania instalacji gazu płynnego z baterii butli:
1)ilość butli w baterii nie może być większa niż 10 sztuk,
2)na króćcu przyłączeniowym każdej butli należy zamontować zawór - ogranicznik nadmiernego wypływu,
3)baterię należy ustawiać przy ścianie nie posiadającej otworów do wysokości co najmniej 2 m; odległość baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosić co najmniej 2 m od krawędzi najbliższych otworów okiennych i drzwiowych oraz od studzienek kanalizacyjnych, otworów wentylacyjnych, urządzeń i instalacji elektrycznych, źródeł ciepła i materiałów łatwo palnych,
4)butle należy ustawiać na podłożu gwarantującym stabilność, nie iskrzącym, niepalnym, zaworami do góry oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem się,
5)po każdej wymianie butli w baterii należy sprawdzić szczelność połączeń zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji użytkowania tej baterii,
6)miejsce ustawienia butli powinno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2.Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przeprowadza użytkownik instalacji gazu płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczanie gazu płynnego.


Dz.U.2002.75.690 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 178.
Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:
1)butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych,
2)liczba butli w baterii nie może przekraczać 10,
3)butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie,
4)odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m,
5)butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu.


Schemat:
 

 

 

 

 

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Realizacja KQSDesign.pl