Regulamin płatności "Twisto Pay"

Regulamin formuły zakupowej “Twisto Pay”
(“Regulamin”)

Ogólne zasady

1.      Regulamin “Twisto Pay” reguluje zasady świadczenia formuły zakupowej “Twisto Pay” przez Twisto Polska sp. z o.o.

2.      Formuła zakupowa “Twisto Pay” umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego dokonanie zapłaty za zamówiony Towar dopiero po jego otrzymaniu i wypróbowaniu (np. przymierzeniu).

3.      Formuła zakupowa “Twisto Pay” jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

4.      Z tytułu świadczenia formuły zakupowej “Twisto Pay” Twisto nie pobiera żadnych opłat.

5.      W sytuacji, gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu Ceny Towaru w terminie 21 dni od dokonania zakupu, Twisto naliczy mu odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie zgodnie z art. 481 § 21 i § 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu (22 marca 2019 roku) wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 14% w skali roku. W razie zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, Twisto – począwszy od dnia wejścia w życie nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie – naliczać będzie odsetki w nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

6.      Dodatkowe informacje o formule zakupowej „Twisto Pay” dostępne są na stronie www.twisto.pl.

Definicje

Cena Towaru łączna cena płatna przez Klienta na rzecz Sprzedawcy, obejmująca cenę towaru powiększoną o ewentualne opłaty dodatkowe naliczane przez Sprzedawcę przy Zakupie, takie jak np.: opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe itp.

Klient pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zainteresowana dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej "Twisto Pay", posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin Sklepu dokument określający zasady Zakupu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów, w tym prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.

Sprzedawca osoba trzecia, która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług przy pomocy Sklepu Internetowego, z którą Klient zawiera Umowę Sprzedaży poprzez dokonanie Zakupu.

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨, z którym Klient dokonuje Zakupu.

Strony – oznacza łącznie Klienta oraz Twisto.

Towar rzecz ruchoma lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Zakupu.

Twisto oznacza spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.

Umowa o kredyt konsumencki – umowę o kredyt odnawialny w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. oferowana przez Twisto pod nazwą Umowa Umowa Twisto Free lub Umowa Twisto Kredit.

Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży zawarta w ramach Zakupu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Zlecenia umowa zlecenia w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie "Twisto Pay" pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca) na podstawie której: (i) Klient zleca Twisto Zakup, tj. zawarcie i wykonanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie "Twisto Pay" w imieniu i na rzecz Klienta Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, (ii) Twisto świadczy usługi dodatkowe określone w niniejszym Regulaminie, to jest m.in. umożliwia Klientowi wypróbowanie towarów przed ich opłaceniem przez Klienta i ułatwia optymalizację płynności finansowej po stronie Klienta, oraz dokonuje na żądanie Klienta niektórych czynności związanych z ewentualnym zwrotem towarów lub reklamacjami, a Klient (iii) w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona zwrotu Ceny Towaru i ewentualnej zapłaty odsetek za opóźnienie. Umowa Zlecenia jest zawierana pomiędzy Klientem a Twisto z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia Zlecenia przez Twisto na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Zlecenia jest zawierana na czas oznaczony – zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.

Zamówienie Zlecenia oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

Zakup zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dotyczącej sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów i usług za zapłatą Ceny Towaru.

Postanowienia Ogólne

1.      Akceptacja niniejszego Regulaminu "Twisto Pay" jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem a Twisto. Regulamin "Twisto Pay" stanowi integralną część Umowy Zlecenia zawieranej między Klientem a Twisto.

2.      Niniejszy Regulamin "Twisto Pay" skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

3.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1.      podawania na potrzeby dokonania Zakupu przy wykorzystaniu formuły "Twisto Pay" wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych; oraz

3.2.      terminowego wykonywania obowiązków wynikających z Zakupu i Umowy Zlecenia.

Formuła zakupowa “Twisto Pay”

4.      Formuła zakupowa "Twisto Pay" jest usługą świadczoną przez Twisto przy pomocy Sklepu Internetowego, poprzez odpowiednią bramkę płatniczą.

5.      Formuła zakupowa “Twisto Pay” jest sposobem dokonania Zakupu, tj. zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, w tym opłacenia Ceny Towaru na rzecz Sprzedawcy.

6.      Formuła zakupowa "Twisto Pay" jest świadczona przez Twisto w formie Umowy Zlecenia zawieranej pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto (zleceniobiorca).

7.      W przypadku wyboru, poprzez Sklep Internetowy, formuły zakupowej "Twisto Pay" przez Klienta (przycisk: "Kup z Twisto", "Twisto Pay" lub podobny), Klient akceptuje niniejszy Regulamin "Twisto Pay" oraz składa oświadczenie woli wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Zlecenia pomiędzy Klientem (zleceniodawca) a Twisto

(zleceniobiorca) ("Zamówienie Zlecenia"), a także dokonania Zakupu.

8.      Na podstawie Zamówienia Zlecenia, Twisto dokona weryfikacji informacji na temat Klienta i zamawianych Towarów zgodnie z punktem 15 i na tej podstawie oszacuje kwotę jednorazowego limitu dostępnego w ramach danego zakupu.

9.      Po zweryfikowaniu Zamówienia Zlecenia, Klient jest niezwłocznie informowany pocztą elektroniczną o:

9.1.      potwierdzeniu przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia i wówczas otrzyma potwierdzenie zawarcia Umowy Zlecenia (akceptacja Zamówienia Zlecenia) oraz potwierdzenie warunków Umowy Zlecenia wraz z aktualnym Regulaminem "Twisto Pay" w formie umożliwiającej jego

przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (plik pdf); albo

9.2.      braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia Zlecenia, z przyczyn wskazanych w punkcie 15 poniżej (przekroczenie limitu).

Umowa Zlecenia zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta informacji, o której mowa w pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu”

10. W ramach Umowy Zlecenia, Twisto działa jako pełnomocnik Klienta i dokonuje czynności związanych z: (i) Zakupem poprzez m.in. dokonanie zapłaty Ceny Towaru, oraz (ii) na prośbę Klienta – ewentualnymi reklamacjami, wymianą lub zwrotem Towarów, a Klient, w terminie wskazanym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu dokonuje na rzecz Twisto: (iii) zwrotu Ceny Towaru oraz – wyłącznie w przypadkach wskazanych w pkt. 16 niniejszego Regulaminu – (iv) opłacenia odsetek wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

11. Na podstawie Umowy Zlecenia Twisto nie jest uprawnione ani zobowiązane do:

11.1.  jakichkolwiek modyfikacji lub anulowania zamówienia dokonanego przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy Zlecenia przez Twisto, w sytuacji określonej w punkcie 23 niniejszego Regulaminu;

11.2.  transportu, dostarczenia, wysyłki ani odbioru Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu;

11.3.  jakichkolwiek modyfikacji warunków Zakupu, ani też odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu;

11.4.  zwrotu Towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu;

11.5.  reklamacji towarów i usług będących przedmiotem Zakupu, z zastrzeżeniem punktu 10 (ii) niniejszego Regulaminu.

12. Dokonanie przez Twisto zapłaty Ceny Towaru następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy Zlecenia między Klientem a Twisto.

13. Klient jest zobowiązany do zwrotu Ceny Towaru na rzecz Twisto przed upływem terminu wskazanego każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia (przy czym termin ten będzie nie krótszy niż 21 dni). Dodatkowo, przed upływem wskazanego terminu, Twisto poinformuje Klienta m.in. poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową sms, o zbliżającym się terminie zwrotu Ceny Towaru lub o jego ewentualnym przedłużeniu.

14. Formuła zakupowa "Twisto Pay" jest dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy mogą dokonać Zakupu zgodnie z Regulaminem Sklepu.

15. Ponadto, formuła zakupowa "Twisto Pay" jest dostępna jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, a także otrzymanych od Klienta oraz od Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem Sklepu, na który Klient wyraził zgodę. Negatywna weryfikacja może nastąpić między innymi w przypadku:

15.1.  Przekroczenia limitu wskazanego w punkcie 8 powyżej; 15.2.     Podania nieprawidłowych danych kontaktowych;

15.3.  Braku możliwości zweryfikowania poprawności danych;

15.4.  Nieopłacenia przez Klienta poprzednich wymagalnych kwot Zakupów, zakupionych również u innych Sprzedawców.

15a. W przypadku, jeżeli Klient, który zawarł Umowę zlecenia, na podstawie której Twisto dokonał zapłaty Ceny Towaru zgodnie z pkt 12 Regulaminu, jest jednocześnie stroną zawartej z Twisto Umowy o kredyt konsumencki (Umowy Twisto Free lub Umowy Twisto Kredyt), w wyniku czego Strony posiadają w stosunku do siebie wzajemne niewymagalne wierzytelności t. j. wierzytelność Twisto względem Klienta o zwrot Ceny Towaru (zgodnie z pkt 13 niniejszego Regulaminu) oraz wierzytelność Klienta względem Twisto o spłatę dotychczasowych zobowiązań Klienta względem Twisto wynikających z innych umów zawartych pomiędzy Stronami (zgodnie z pkt 4.1.3 zawartej pomiędzy Stronami Umowy o kredyt konsumencki (odpowiednio Umowy Twisto Free lub Umowy Twisto Credit), Strony dokonają umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności wskutek czego obie wierzytelności umorzą się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). W celu złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o dokonaniu umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności Klient udziela Twisto pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Odsetki za opóźnienie należne Twisto

16. W przypadku nie dokonania zwrotu Ceny Towaru w terminie, o którym mowa w punkcie13 niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do opłacenia odsetek w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie (podstawa prawna art. 481 § 21 i § 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

17. Dostępne metody dokonania przez Klienta płatności Ceny Towaru, jak i odsetek przedstawionych w punkcie 16 powyżej są określone każdorazowo w potwierdzeniu zawarcia Umowy Zlecenia.

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy Zlecenia

18. Umowa Zlecenia pomiędzy Twisto a Klientem ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania, w tym odstąpienia, Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w ramach Zakupu.

19. Zasady i skutki rozwiązania, w tym odstąpienia, Umowy Sprzedaży określa Umowa Sprzedaży.

20. W razie rozwiązania Umowy Zlecenia z powodu rozwiązania Umowy Sprzedaży wszelkie rozliczenia dotyczące Zakupu (w tym zwrot Ceny Towaru) następują bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w oparciu o postanowienia Regulaminu Sklepu, oraz:

20.1. jeżeli Klient: (i) zwrócił Twisto Cenę Towaru w terminie o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu, lub (ii) Klient nie dokonał zwrotu Ceny Towaru, ale do rozwiązania Umowy Zlecenia doszło przed upływem terminu na zwrot, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu – wówczas Umowę Zlecenia uznaje się za rozliczoną w całości, a w szczególności Twisto nie jest zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot Klientowi;

20.2. jeżeli Klient: (i) zwrócił Twisto Cenę̨ Towaru z przekroczeniem terminu o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu “Twisto Pay”, lub (ii) jeżeli

Klient nie dokonał zwrotu Ceny Towaru, a do rozwiązania Umowy Zlecenia doszło po upływie terminu na zwrot, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego Regulaminu – wówczas Twisto jest uprawnione do żądania od Klienta zwrotu – w terminie 14 dni od otrzymania takiego żądania od Twisto – wyłącznie odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie.

21. Klient będący konsumentem poprzez akceptację Regulaminu i zawarcie Umowy Zlecenia składa żądanie dokonania zapłaty Merchantowi przez Twisto za Towar przed upływem 14 dni od dnia jej zawarcia, w konsekwencji czego konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Zlecenia.

22. Twisto ma prawo odstąpienia od Umowy Zlecenia ze skutkiem natychmiastowym jedynie w sytuacji, gdy po zawarciu Umowy Zlecenia poweźmie informacje o okolicznościach dotyczących Klienta, które miałyby lub mogłyby mieć wpływ na rezultat weryfikacji Klienta przy pomocy wewnętrznych systemów Twisto, gdyby Twisto miało wiedzę o tych okolicznościach, w momencie gdy weryfikacja ta miała miejsce.

Reklamacje

23. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Twisto można składać:

23.1.  pisemnie na adres podany w punkcie 32;

23.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@twisto.pl

24. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że reklamacje, o których mowa w punkcie 23 Regulaminu "Twisto Pay", dotyczą wyłącznie świadczenia przez Twisto formuły zakupowej "Twisto Pay" na podstawie Umowy Zlecenia i nie dotyczą jakichkolwiek kwestii związanych z lub wynikających z Umowy Sprzedaży zawartej w ramach Zakupu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za które Twisto nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności właściwości lub wad samego Towaru, sposobu jego doręczenia, sposobu działania Sklepu Internetowego, sposobu składania zamówień, odstąpienia od Umowy Sprzedaży itp., które to kwestie, w tym odnośne reklamacje, są w całości uregulowane przez Regulamin Sklepu.

25. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (ii) żądania Klienta oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Twisto. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

26. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Twisto następuje niezwłocznie, nie później niżw terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

Dane osobowe

27. Akceptując Regulamin Sklepu, Klient przyjmuje do wiadomości fakt (i) pełnienia przez Twisto funkcji administratora danych osobowych Klienta w celu analizy możliwości zaoferowania Klientowi skorzystania z formuły zakupowej „Twisto Pay” m.in. poprzez ich weryfikację przy pomocy wewnętrznych systemów używanych przez Twisto, a także w celu wykonania Umowy Zlecenia i Umowy Sprzedaży. (ii) przekazania jego danych osobowych podmiotom powiązanym Twisto, w tym Twisto Payments a.s. i Nikita Engine s.r.o. jak również podmiotom zajmującym się windykacją. Klient otrzymuje w tym zakresie wymagane klauzule informacyjne.

28. Weryfikacja opisana w pkt 27 powyżej jest przeprowadzana w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu (bądź nieudostępnieniu) formuły zakupowej „Twisto Pay”. Decyzja ta jest podejmowana przez Twisto automatycznie i zgodnie z art. 22, ust. 2. lit „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nie wymaga aktywnej zgody Klienta.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ oraz zasady dostępu do tych procedur

29. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Twisto do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Twisto o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Twisto na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta będącego Konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.

30. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U. 2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/ pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Dane kontaktowe

31. We wszelkich sprawach związanych dokonaniem zakupu przy wykorzystaniu formuły zakupowej "Twisto Pay", Klient może kontaktować się z Twisto w następujący sposób:

a.             pocztą pod adresem: Twisto Polska sp. z o. o. ul. Zgoda 3/8, 00-018 Warszawa

b.            telefonicznie pod numerem telefonu: +48 222 630 210,

c.             za pośrednictwem e-mail: kontakt@twisto.pl

Postanowienia Końcowe

32. Regulamin “Twisto Pay” w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 21.08.2019 r.

33. Treść Regulaminu “Twisto Pay” jest dostępna pod adresem www.twisto.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

34. Twisto zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jednakże zmiany te nie będą mieć zastosowania do Umów Zlecenia zawartych przed dniem wejścia w życie wspomnianych zmian do Regulaminu, chyba że zmiany te będą korzystne dla Klienta.

35. Umowy Zlecenia w formule zakupowej "Twisto Pay" zawierane są w języku polskim.

36. Sprawy sporne wynikające z zapisów Regulaminu, których Klientowi i Twisto nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Twisto.

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DOKONANIU UMOWNEGO POTRĄCENIA WIERZYTELNOŚCI

Działając na podstawie pkt 15a Regulaminu formuły zakupowej „Twisto Pay” oraz na podstawie art. 498 w zw. z art. 98 Kodeksu cywilnego, niniejszym udzielam spółce działającej pod firmą:

Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł, wpisaną do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000456, dalej zwaną jako „Twisto”;

pełnomocnictwa szczególnego umocowującego Twisto do złożenia w moim imieniu oświadczenia woli o dokonaniu pomiędzy mną a Twisto umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z zawartych pomiędzy mną a Twisto Umowy Twisto Pay oraz Umowy o kredyt konsumencki (Umowy Twisto Free lub Umowy Twisto Kredyt), w wyniku czego dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej (art. 498 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego).

Mając na uwadze, że:

1.      art. 498 Kodeksu cywilnego nie przewiduje konieczności złożenia oświadczenia woli o dokonaniu wzajemnego potrącenia wierzytelności w formie pisemnej ani w formie szczególnej, w związku z czym oświadczenie woli o dokonaniu wzajemnego potrącenia wierzytelności może być złożone przez każde zachowanie się, które ujawnia w sposób dostateczny wolę osoby składającej oświadczenie woli (art. 60 Kodeksu cywilnego);

2.      niniejsze pełnomocnictwo jest pełnomocnictwem szczególnym, w związku z czym dla jego ważności nie jest potrzebna forma pisemna (art. 98 w zw. i a contrario art. 99 § 2 Kodeksu cywilnego);

3.      z uwagi na pkt 1 powyżej, pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia woli o dokonaniu wzajemnego potrącenia wierzytelności również nie wymaga zachowania formy pisemnej ani formy szczególnej (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego);

4.      niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone Twisto za pośrednictwem mojego urządzenia końcowego podłączonego do sieci Internet, w związku z czym niniejszy dokument pełnomocnictwa posiada formę dokumentową w rozumieniu art. 77[2] Kodeksu cywilnego;

oświadczam, że niniejszy dokument pełnomocnictwa jest ważny, skuteczny i wystarczający do celu, w jakim niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone.

Ponadto oświadczam, że:

1.      z uwagi na cel niniejszego pełnomocnictwa na zasadzie art. 108 Kodeksu cywilnego Twisto może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w moim imieniu;

2.      w granicach niniejszego pełnomocnictwa Twisto jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw do zawarcia w moim imieniu Umowy;

3.      niniejsze pełnomocnictwo jest ważne w terminie 21 dni od dnia jego udzielenia.

2019 © Twisto. Wszystkie prawa zastrzeżone.

© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie sklepu KQS.store